fbpx

Взаимното доверие е най-ценния актив, който можем да притежаваме

Казвам се Веселин Тодоров – основател съм на „ВВТ Инженеринг“ ЕООД, инженер и докторант в Минно-геоложки университет, катедра „Електроснабдяване“.

Идея, която застана в основата на нашата компания, е да съумяваме да предлагаме иновативни стандартни и нестандартни технологични решения на всички вас. Стремежът на фирмата е да задоволи технологичните нужди клиентите, прилагайки модерни, качествени и финансово достъпни услуги в сферата на възобновяемите източници на енергия, мълниезащитата, индустриалното осветление и електроинженерството.

Сигурни в професионалните си компетенции се наложихме като лидер на пазара в тези области, а и до днес продължаваме да доказваме себе си като надеждни партньори и най-правилния избор на клиентите ни. ВВТ Инженеринг ЕООД се стреми към прозрачност. За нас взаимното доверие е най-ценният актив, който можем да притежаваме.

Наблюдаваме засилен интерес към инвестиции в соларни инсталации. Какви са реалните ползи за бизнеса от използването им?

Генерирането на собствено електричество означава, че бизнесът може да използва по-малко от доставчика на комунални услуги. Това би довело до спестяване от разходите за енергия. Освен това дава възможност за генериране на допълнителни доходи от продаването на неизползваната електроенергия, която се генерира.

Предвидимостта е един от големите плюсове на соларните инсталации. Както знаем движението на слънцето и слънцестоенето са константа. Това прави производството на енергия сравнително постоянно и предвидимо. Така можем да организираме бизнеса си спрямо пиковото производство на енергия и да постигнем максимална оптимизация и баланс в товаровия график на предприятието. Търсенето на енергия има тенденция да бъде по-високо в периода от 11:00 до 16:00 часа и след това рано вечерта. Естествено, това е периодът, когато цената на електроенергията достига връх. През тези часове слънчевата енергия достига максималния си производствен капацитет.

Постоянната и фиксирана цена на електроенергия, получена от фотоволтаична инсталация, е също значително предимство. Практически всеки, който инвестира в соларна инсталация получава завършен продукт на определена предварително договорена фиксирана цена. Т. е. с годините цената на електроенергията, получена от инсталацията ще бъде фиксирана за 1kW спрямо началната инвестиция и спрямо пазара. Така бизнеса няма да се влияе от постоянно покачващата се и променящата се цена на енергийната борса и ще гарантира не само своята стабилност, но и конкурентност на продуктите си.

На какво трябва да обърне внимание бъдещият инвеститор? На какви критерии е необходимо да отговори изпълнителят, така че да са гарантирани бъдещи ползи от проекта?

Заради големия финансов поток в бранша, който се очаква тепърва да бъде увеличен, се появиха много фирми, които нямат опит, нямат технически познания, нямат необходимия състав, който може да осигури безопасното и адекватното монтиране и инсталиране на въпросните системи и централи. Това ще доведе в близките години до неприятни, надявам се нефатални ситуации.

Едно от най-важните неща е инвеститорът да се насочи към правилния партньор, който да го преведе през целия път – както административен така и през инсталационния. В нашето законодателство все още има много пропуски, за които ако не бъдат взети навреме мерки от страна на държавата, не само ще доведат до отлив, но и ще забавят развитието на сектора. Именно поради тази причина все повече и повече се наблюдава търсенето на готови проекти с издадени ефективни разрешения за строеж.

Може би една от добрите практики е преди финалния избора на изпълнител, инвеститорът да се запознае с реализираните проекти на изпълнителя. Покрай бума в сектора се появиха доста фирми, които са нелоялни и целта им е да се доберат до финансовите средства. Затова аз горещо препоръчвам при подбор, инвеститорът да търси доказан и партньор, член на браншовите организации в сектора.

Какви са съвременните тенденции при фотоволтаичните възобновяеми източници на енергия?

Преди пандемията, предизвикана от вируса COVID-19 бяхме свидетели на най-ниските цени за фотоволтаични модули, което доведе до големия ръст на нови инсталации и проекти в областта. От друга страна Парижкото споразумение, ангажиментите към европартньорите ни и Зелената сделка допълнително засилват обществения интерес и фокус върху възобновяемите източници на енергия.

Предвид големите очаквания за намаляване на въглеродните емисии, възобновяемите източници на енергия и в частност фотоволтаичните централи бележат ръст и скок в развитието си.

Към днешна дата наблюдаваме ръст на цената на модулите предвид глобалния ръст на ключови суровини, необходими за производството на панелите, но въпреки това технологията остава достъпна за обикновения гражданин. Наблюдава се също така висок интерес от страна на бизнеса. Все повече собственици на компании осъзнават, че за да станат част от кръгова и чиста икономика е необходимо да инвестират в своята енергийна независимост. В допълнение на това високите цени на електроенергия на енергийната борса спомагат за развитието на ВЕИ и реализация на множество инсталации за производство и покриване на собствените нужди.

По какви проекти работите в момента?

Представители на ВЕИ сектора, академичните среди и браншови организации се обединяваме, за да учредим сдружение с нестопанска цел и образователен характер „Соларна академия България”, което ще подпомага индустрията на възобновяемата енергия.

Сдружението се формира в отговор на нарастващата нужда от обучение на специалисти в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност, подпомагане на университетите и училищата в актуализиране на учебните програми и по-добрата връзка с бизнеса, информиране на обществото за ползите от ВЕИ и нуждата от задълбочена работа с държавните институции за улесняване развитието и внедряването на малки фотоволтаични централи в България.

Очакваме да стартираме дейността си до края на годината. Като първа стъпка сме планирали информационна кампания, която подчертава важността на обучението в сферата и изграждане на висококвалифицирани специалисти чрез реализацията на отворени събития и гостуване в българските университети.  Смятаме, че целите ни ще бъдат постигнати с постоянство в работата, включване на възможно най-много експерти, диалог с образователните институции и държавата, както и обмен на добри практики с други държави, които са пример за развитието на ВЕИ сектора.

В началото сдружението ще работи основно в направленията за подпомагане на образованието и реализиране на информационни кампании, които популяризират сектора от една страна като перспективен за развитие, и от друга – като важна част от развитието на икономиката на страната.

Интервю за сп. Български предприемач (BEM.BG)