fbpx

Управителят на ВВТ Иинженеринг- инж. Веселин Тодоров, с интервю в списание Ютилитис

Електричество от бъдещето – Защо да инвестираме във възобновяеми източници на енергия

ВЕИ и енергийната ефективност като глобална тенденция
През последните години в световен мащаб, темата за фотоволтаичната енергия е една от най-обсъжданите в сектор енергетика.
Тенденциите за инвестицията във фотоволтаични електроцентрали (ФтЕЦ) показват увеличаване на инсталираната мощност на бизнес принцип
Потенциалът за растеж в следващите 10 години, продиктуван от Европейските политики, засилва инвеститорския интерес в сферата. Експертите оценяват цената на енергия, произведена от алтернативни източници за собствени нужди, на по-ниска стойност в сравнение с конвенционално, централизираното производство на ядрени, газови или въглищни електроцентрали.
Инвестициите във ФтЕЦ за собствени нужди са включени във все повече бизнес планове на потребители от сектор индустрия и услуги.
Чрез стимули за битовите потребители за изкупуване на енергия, инвестицията във ФтЕЦ от 30kW се изплаща за период от 4 до 5 години.
Тенденции
Енергийната трансформация набира сила из цяла Европа. Отделни хора, общности, малки бизнеси, градове и местни власти вече водят енергийната промяна на стария континент. Те повишават производството на собствена възобновяема енергия и така ускоряват преминаването към децентрализирана система. Целта е да се появят много на брой малки фотоволтаични централи за собствени нужди и/или за продажба в мрежата като по този начин се постигне енергийна независимост. Именно поради тази причина в така наречената „Зелена сделка“ и в следващия програмен период, Европейската комисия залага на енергийно ефективните сгради – тези от ново поколение, задоволяващи своите енергийни нужди, енергийно независими и в съчетание с ВЕИ структури като фотоволтаични централи.
Къде се намира България в този бързо развиващ се отрасъл
За изграждане на малки фотоволтаични централи в България се разчита главно на потребителите. Въпреки законовите промени, които се направиха през годините за облекчаване на изграждането на такъв тип обекти, ръстът на инвестициите не е голям, тъй като липсва информираност на обществото. Отсъствието на съдействие от страна на институциите и промотирането на зелената енергия в медийното пространство водят до недостатъчния прогрес при малките централи.
Необходимо е да се обърне внимание на срока за възвръщане на инвестицията, понижената цена за изпълнение на проектите и да се вземат предвид въведените административни облекчения и насърчителни механизми. Изграждането на фотоволтаични системи води до множество косвени ползи като подобряване качеството на въздуха и намаление на общите системни разходите, които се заплащат от крайния клиент.
Предизвикателства и проблеми в сектора
Предизвикателствата в интегрирането на фотоволтаични системи се крият в административните неясноти и пречки. По пътя си един инвеститор се сблъсква със законови тълкувания от почти всяка ангажирана институция. Като започнем от това какъв е статутът на имота, преминем през различните интерпретации на „генерираната мощност“ от различните разпределителни дружества, до въвеждането в експлоатация и приемането от комисиите. Липсата на предвидимост в държавната политика и законодателната рамка също води до разочарование от страна на инвеститорите. Въвеждането на т.нар. ретроактивни мерки (т.е. законови промени, важащи със задна дата) от страна на държавата, водят до финансова непредвидимост.
Липсата на реална стратегия в енергетиката е сериозен проблем, защото когато говорим за фотоволтаични централи, говорим с хоризонт от минимум 25 години напред.
Фотоволтаичните централи са обект на различни видове такси, някои от които на месечна база, а други на годишна. Проблемът се открива във факта, че повечето от тези такси са непредвидими и трудно прогнозируеми. Информацията за това как те се формират е още една пречка за бъдещите инвестиции в бранша.
Ограниченията на нетното производство от своя страна водят до загуба, както на зелена енергия, така и на инвестиционна възвращаемост.
Липсва яснота за това какво ще се случи с конвенционалните електроцентрали и не е създадена стратегия за действия след изваждането им от експлоатация. Как ще се развият районите, в които се намират централите и какво ще се случи с работните места, които ще се освободят, остават все въпроси и фактори, които спират сериозния интерес към фотоволтаичните централи. Въпреки предизвикателствата обаче се забелязва, че все повече фирми търсят възможността да инвестират в собствени централи за покриване на енергийната им консумация, което води до стабилност, независимост и предвидимост в разходите им.
Към момента в България съществуват около 2500 обекта за производство на енергия от слънцето като общо инсталираната мощност достига до почти 1140МWp. За да постигне страната ни заявените цели за възобновяема енергия и да получи максимални ползи, секторът трябва да се подкрепи и да се даде гласност на възможностите и проблемите.
Облекчения и стъпка напред
До 2025 година се предвижда на свободния пазар да излязат и домакинствата, както вече това направиха небитовите потребители. За това свидетелстват не само тенденциите в западна Европа, но и примерът от последната година в България. Откакто стопанските потребители са на свободния пазар, изграждането на централи за покриване на собствени нужди тръгна стремглаво нагоре.
Лъч светлина откриваме в последните предложения за премахване на таксите за производителите на енергия от възобновяеми източници, а именно – всички възобновяеми източници, които са с „директен кабел“, да бъдат освободени от плащането на каквито и да било суми към държавата, което драстично ще намали цената на произведената енергия.
Либерализацията на свободния енергиен пазар е още едно от нещата, което сигурно застава в подкрепа на инвеститорите.
Насърчаването на предприятия да изграждат фотоволтаични паркове, за да задоволят собствените си нужди като са свързани директно към тях и в случай на излишък да го отдават към електропреносната мрежа, е също стъпка към доброто развитие на отрасъла.
Премахването на 5% държавна такса към ФСЕС от сметките на производителите е предложение, което вече е минало на първо четене в Народното събрание. Това облекчава доказването на банкируем проект.
Предложението да се създаде онлайн платформа за управление, в която всекидневно да се отчитат актуалните цени на търговците, така че всички потребители да могат да подписват и сключват договори, е още едно улеснение към инвеститорите за бързо реализиране на произведената енергия.
Развитието и воденето на „зелени политики“ в България гарантира финансови попълнения и в други отрасли на икономиката като инфраструктурата и индустрията.
Какво да очакваме?
За да бъдат инвеститорите максимално улеснени, до средата на 2021 година в българското законодателство трябва да се транспонира европейската директива за възобновяема енергия (RED II). Максималното облекчение на процедурите по включване, а именно обслужване изцяло онлайн, също трябва да се яви като основен приоритет. Пълното съдействие на електроразпределителните дружества е от изключително значение, а отличаването на посланици на енергийна независимост и сформирането на нова общност за подкрепа и обмяна на опит и информация са от първостепенно значение за развитието на тази модерна, чиста и все по-желана алтернатива – фотоволтаичните електроцентрали и възобновяемите източници на енергия като цяло.
инж. Веселин Тодоров
Управител на ВВТ Инженеринг ЕООД

Aboutинж. Веселин Тодоров
Управител на ВВТ Инженеринг ЕООД

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *